O nás


Náš projekt, byl původně určený záchraně starobylého středověkého hradu uprostřed Evropy a vytvoření zde se skupinou zainteresovaných jeho nové moderní využití stávajícími a budoucími generacemi. Záměr byl vytvořit nový model samofinancování obnovy, provozu a využití historických kulturních památek, jako nový druh podnikání, nový trh možností ekonomického růstu..

Antikoronavirová opatření, která začala ohrožovat a ničit životy lidi a ekonomiku celých států, která paralyzovala i život na hradě, nás motivovala k rozšíření projektu na ochranu před takovými krizemi, udržení důstojného funkčního života, schopného stálého rozvoje a růstu. 

Ze všech výše uvedených důvodů přicházíme z projektem, jehož podstatu lze vyjádřit takto: 

Obecně je ověřeno, že na veletrzích, hypermarketech, jiných hromadných nabídkách se nejlépe nabízí produkty, služby, zážitky a nejlépe také nakupují. To proto, že je zde soustředěn maximální sortiment nabídky, lze vše shlédnout za jediný den, existuje srovnání, je to nejlepší místo pro novinky, šetří to všem zúčastněným čas, náklady. Největším konkurentem je online nabídka a nákup, kde však téměř nenajdete novinky, nevyzkoušíte. Není li to jen prodejní výstava, ale způsob poskytování, kombinované s online obchodováním a streamováním, koronavir má jen malé šance na vliv. Náš projekt  vychází z toho, že pro historický hrad s 12 ha pozemků je vhodný nový způsob jeho existence, formou nízkonákladového veletrhu prodeje produktů, služeb, zážitků, tedy dovedností.  Našim řešením je: 

1) shromáždit co nejvíc těch, co umí a mají co nabídnout v takové podobě, že tím uspokojí některou z důležitých potřeb lidí, kteří za to ochotně zaplatí. K nabídnutí těchto dovednosti  v podobě produktů, služeb, zážitků využít pronájmu, úpravy, dovybavení Hradu. Vše  tak, aby zde vznikla široká hromadná Hradní nabídka, schopná vyvolat hromadný zájem, pravidelnou návštěvnost a potřebu  zde uspokojovat vše  důležité.  To zajistí zúčastněným podstatně vyšší odbyt, výnosy, oblíbenost, potřebu sem pravidelně chodit. Současně podstatně sníží náklady všem zúčastněným a úspory času. Postupně rozšiřovat zdejší nabídku jak větším využitím prostor hradu a kolem něj, tak online obchodováním, virtuální komunikací a streamováním dění na hradě. Vše realizovat na základě smluvních vztahů mezi hradem a zde působícími prodejci a poskytovateli služeb a zážitků.  Postupně si tak ověřit  takovéto fungování společného s využíváním individuálních dovedností, jako formy vnější nezávislosti a budování vlastního společně sdíleného světa.

2)Po ověření nebo s těmi co pochopili hned, začít vyšší formu sdílení a silnějšího ekonomického růstu a vlivu na dění kolem nás. Využít k tomu  ekonomicko- organizační nástroj, společně vlastněnou jednoduchou organizaci Hradní Spolek, v níž tito lidé případně jejich firmy, jejich další organizace, sdruží své dovednosti, peníze, které jinde mohou postrádat. Proto, aby se nezačínalo na zelené louce a ušetřily se náklady, využít již sdílený  hrad a zámek Dolní Kounice u Brna, jako  společně sdílenou materiálně technickou základnu pro své scházení se, komunikaci, činnosti. Rozvoj organizace a sdružených se opře i o online zázemí, umožňující organizaci a sdruženým komunikovat a obchodovat se světem pomocí IT. Vedení zajišťují ti, co do projektu vkládají nejvíc a tedy nejvíc mohou ztratit. Po dosažení potřebné ekonomické a organizační síly, Spolek volbou přezkoumá své stanovy a orgány a zvolí situaci adekvátní úpravy. To vše za stálého rozvoje činností organizace k zajištění příjmů, převyšujících vznikající náklady růstu.

3) takto poměrně rychle může vzniknout nová ekonomicky a organizačně silná organizace sdružených, která může mít rychlý mezinárodní přesah, stát se rovnocenným partnerem těch nejmocnějších, schopná dostat většinu věcí ohrožujících životy lidí pod svou kontrolou a přezkum, alespoň v rozsahu majícím vliv na v ní  sdružené

Co je již hotovo:
Založili jsme neziskovou organizaci Hradní Spolek. Tuto formu proto, že je bezpečnější než jiné právní formy, má daňové výhody umožňující nezdaňovat své příjmy z členských příspěvků, z darů, nemusí dosahovat zisku a zdaňovat ho, pokud vytvořené výnosy smysluplně použije pro naplnění účelu svého vzniku dle stanov. Může působit i v zahraničí, pokud si rozšíří účel svého vzniku.

Tato právní forma umožňuje sdružit libovolný počet lidí a firem s jejich zájmy, možnostmi jejich dovedností a finančních příspěvků. Může být podporována libovolnou množinou svých fandů a podporovatelů, jejich finančními dary, smluvní pomocí, čímkoliv, aniž by byli členy Spolku. Má na počátek nedemokratické stanovy, bránící organizaci i všechny členy před útoky zvenčí i zevnitř. Po vybudování její dostatečné síly a stability,  bude svolána valná hromada všech a per rollam budou zvoleny nové stanovy a orgány.

Tím je položen právní, organizační a ekonomický základ pro vznik rychle rostoucí, ekonomicky silné, společně vlastněné a podporované organizace, schopné pro sdružené a ji podporující dosáhnout, prosadit, změnit vše, pro co se rozhodnou, protože na to budou mít dost ekonomické a finanční síly.
Aby nebyl Spolek nucen vynakládat hned z počátku náklady na pořízení vlastní materiálně technické základny a nebyl závislý jen na příspěvcích a darech, sdílí, tedy má na 90 let pronajat s předkupním právem  středověký hrad s jeho 12 ha pozemků, který Spolek sám i prostřednictvím svých sdružených členů využívá k poskytování rozsáhlých služeb, obchodům a dalším činnostem. Rozvoj těchto aktivit a nových zdrojů příjmů dělá téměř neomezenými vznik mezinárodního online market place, kompatibilní s většinou již existujících market-placů a e-shopů, opírajícího se o servis a zázemí hradu a Spolku a streamování aktivit zde na hradě, k šíření do světa. To vše je schopné pro sdružené zajistit téměř vše.

Co zbývá:

Představit projekt co největšímu počtu myslících lidí a přesvědčit je, aby přenesli alespoň část svých podnikatelských aktivit na základě smlouvy o podnájmu prostor do Hradu a stali se součástí hromadné nabídky návštěvníkům hradu a tím vzájemně podpořili svůj nový start a růst. Pokud nepotřebují dlouhé přemýšlení, aby  vstoupili do Spolku a nebo ho alespoň finančně podpořili. To vše nám společně umožní dovybavit hrad, rozvinout zde mezinárodní i tuzemský obchod a jeho podporu službami a lidé zde sdružení mohou pro sebe začít řešit vše, co jim chybí, přebývá, vadí, ohrožuje. 

Rozhodli jsme se jako Hradní Spolek podpořit  to vyhlášením soutěží jako výběrových řízení a šířením informací o nich všemi způsoby.
Pokud máte čas a zájem, můžete se o vzniku světa sdílení dozvědět více na:
 www.hradnispolek.cz   a    www.startupcz.eu