naše řešení

Věříme, že nás myslících, schopných, rozhodných ještě stále zůstává mlčící většina, která o sobě navzájem zatím ještě neví a nedává vědět. Většina, která se zatím starala jen o své věci, veřejně nevystupovala právě pro okolní hloupost a neschopnost, s níž nechtěla mít nic společného. Podcenila to, že když mlčí, umožňuje křičícím hlupákům ovládnout veřejný prostor a udělat hloupost a neschopnost normou. Chtěli jsme věřit, že existují druzí, které volíme, platíme ze svých daní, co to určitě řeší a vše se opět nějak utřepe bez nás a samo. Jak sledujeme, nemusí to tak být. Zjišťujeme, že naše poznání není jen naše. Že svět, příčiny jeho stavu a způsob řešení vidí podobně i jiní jinde ve světě např  https://otevrisvoumysl.cz/ Gigi Yong-Co se skrývá za politickým chaosem a co nás čeká v r 2021

Přicházíme tedy s řešením původně určeném záchraně starobylého středověkého hradu uprostřed Evropy a vytvoření zde se skupinou zainteresovaných jeho nové moderní využití stávajícími a budoucími generacemi. Záměr byl vytvořit nový model samofinancování obnovy, provozu a využití historických kulturních památek, jako nový druh jejich záchrany, nového způsobu podnikání, nový trh možností ekonomického růstu..

Antikoronavirová opatření, která začala ohrožovat a ničit životy lidi a ekonomiku celých států, která paralyzovala i život na hradě, vyvolala množství otazníků a  nás motivovala k rozšíření projektu. Rozšíření o vyhledání schopných, kreativních, akčních a  soustředění jich kolem hradu. S využitím možností takto sdružených lidí společně začít organizovat ochranu před takovými krizemi a jejich důsledky, udržení důstojného funkčního života, schopného stálého rozvoje a růstu.
Je ověřeno, že na veletrzích, hypermarketech, jiných hromadných nabídkách se nejlépe nabízí a získává a lidé se zde rádi shromažďují. To proto, že je zde soustředěn maximální sortiment nabídky produktů, služeb, informací, lze vše shlédnout za jediný den, existuje srovnání, je to nejlepší místo pro novinky, šetří to všem zúčastněným čas, náklady. Není- li to jen prodejní výstava, ale i  způsob poskytování kde čeho, kombinované s online obchodováním a streamováním, koronavir má jen malé šance na vliv. 

Náš projekt vychází z toho, že pro historický hrad s 12 ha pozemků je vhodný nový způsob jeho existence, forma nízkonákladového veletrhu prodeje produktů, služeb, zážitků, informací, tedy kultivace dovedností. Vzniká tak projekt sdíleného světa těmi, co se umí sdružit, spolupracovat, nebojovat proti sobě, nežit jeden na úkor druhého. Světa bez spirál podrazů jedněch na druhé. Hloupost, neschopnost, lenost a zbabělost je tak na konkrétní činnosti brzy odhalena a vytlačena.

Našim řešením je:

1)  Udělat společně s těmi co to umí, společnou nabídku hradu a jeho okolí. Nabídku takových obchodů, služeb, zážitků, informací, že všichni všeho nechají a nedají pokoj, pokud se obrazně řečeno nevylidní velká města ze širokého okolí, pro pobyt na hradě. Pokud se  nedostanou na hrad a neudělají si z něj své kultoví místo byznysu, volnočasových aktivit, zážitků, vzdělání, setkávání se s těmi, s nimiž chceme být co nejčastěji.
 Shromáždit co nejvíc těch, co umí a mají co nabídnout v takové podobě, že tím uspokojí některou z důležitých potřeb lidí, kteří za to ochotně zaplatí. K nabídnutí těchto dovednosti v podobě produktů, služeb, zážitků využít pronájmu, úpravy, dovybavení Hradu. Vše tak, aby zde vznikla široká hromadná Hradní nabídka, schopná vyvolat hromadný zájem, pravidelnou návštěvnost a potřebu zde uspokojovat vše důležité.
To zajistí zúčastněným podstatně vyšší odbyt, výnosy, oblíbenost, potřebu sem pravidelně chodit. Současně podstatně sníží náklady všem zúčastněným a úspory času. Postupně rozšiřovat zdejší nabídku jak větším využitím prostor hradu a kolem něj, tak online obchodováním, virtuální komunikací a streamováním dění na hradě. Vše realizovat na základě smluvních vztahů mezi hradem a zde působícími prodejci a poskytovateli služeb a zážitků. Postupně si tak ověřit takovéto fungování společného s využíváním individuálních dovedností, jako formy vnější nezávislosti a budování vlastního společně sdíleného světa.

2)Po ověření nebo s těmi co pochopili hned, začít vyšší formu sdílení a silnějšího ekonomického růstu a vlivu na dění kolem nás. Využít k tomu ekonomicko- organizační nástroj, společně vlastněnou jednoduchou organizaci Hradní Spolek, v níž tito lidé případně jejich firmy, jejich další organizace, sdruží své dovednosti, peníze, které jinde mohou postrádat. Proto, aby se nezačínalo na zelené louce a ušetřily se náklady, využít již sdílený hrad a zámek Dolní Kounice u Brna, jako společně sdílenou materiálně technickou základnu pro své scházení se, komunikaci, činnosti. Rozvoj organizace a sdružených se opře i o online zázemí, umožňující organizaci a sdruženým komunikovat a obchodovat se světem pomocí IT. Vedení zajišťují ti, co do projektu vkládají nejvíc a tedy nejvíc mohou ztratit. Po dosažení potřebné ekonomické a organizační síly, Spolek volbou přezkoumá své stanovy a orgány a zvolí situaci adekvátní úpravy. To vše za stálého rozvoje činností organizace k zajištění příjmů, převyšujících vznikající náklady růstu.

3) takto poměrně rychle vybudovat novou, ekonomicky a organizačně silnou organizaci sdružených, která může mít rychlý mezinárodní přesah, stát se rovnocenným partnerem těch nejmocnějších, schopná dostat většinu věcí ohrožujících životy lidí pod svou kontrolu a přezkum, alespoň v rozsahu majícím vliv na v ní sdružené

Co je již hotovo:
Založili jsme neziskovou organizaci Hradní Spolek. Tuto formu proto, že je bezpečnější než jiné právní formy, má daňové výhody umožňující nezdaňovat své příjmy z členských příspěvků, z darů, nemusí dosahovat zisku a zdaňovat ho, pokud vytvořené výnosy smysluplně použije pro naplnění účelu svého vzniku dle stanov. Může působit i v zahraničí, pokud si rozšíří účel svého vzniku.

Tato právní forma umožňuje sdružit libovolný počet lidí a firem s jejich zájmy, možnostmi jejich dovedností a finančních příspěvků. Může být podporována libovolnou množinou svých fandů a podporovatelů, jejich finančními dary, smluvní pomocí, čímkoliv, aniž by byli členy Spolku. Má na počátek nedemokratické stanovy, bránící organizaci i všechny členy před útoky zvenčí i zevnitř. Po vybudování její dostatečné síly a stability, bude svolána valná hromada všech a per rollam budou zvoleny nové stanovy a orgány.

Tím je položen právní, organizační a ekonomický základ pro vznik rychle rostoucí, ekonomicky silné, společně vlastněné a podporované organizace, schopné pro sdružené a ji podporující dosáhnout, prosadit, změnit vše, pro co se rozhodnou, protože na to budou mít dost ekonomické a finanční síly.
Aby nebyl Spolek nucen vynakládat hned z počátku náklady na pořízení vlastní materiálně technické základny a nebyl závislý jen na příspěvcích a darech, sdílí, tedy má na 90 let pronajat s předkupním právem středověký hrad s jeho 12 ha pozemků, který Spolek sám i prostřednictvím svých sdružených členů využívá k poskytování rozsáhlých služeb, obchodům a dalším činnostem. Rozvoj těchto aktivit a nových zdrojů příjmů udělá téměř neomezenými vznik mezinárodního online market place, kompatibilní s většinou již existujících market-placů a e-shopů, opírajícího se o servis a zázemí hradu a Spolku a streamování aktivit zde na hradě, k šíření do světa. To vše je schopné pro sdružené zajistit téměř vše.

Co zbývá:

Představit projekt co největšímu počtu myslících lidí a přesvědčit je, aby přenesli alespoň část svých podnikatelských a volnočasových  aktivit na základě smlouvy o podnájmu prostor do Hradu a stali se součástí hromadné nabídky návštěvníkům hradu a tím vzájemně podpořili svůj nový start a růst. Pokud nepotřebují dlouhé přemýšlení, aby vstoupili do Spolku a nebo ho alespoň finančně podpořili. To vše nám společně umožní dovybavit hrad, rozvinout zde mezinárodní i tuzemský obchod a jeho podporu službami a lidé zde sdružení mohou pro sebe začít řešit vše, co jim chybí, přebývá, vadí, ohrožuje.

Pokud do toho jdete s námi rovnou, klikněte na https://www.hradnispolek.cz/prihlaska-za-clena
potřebujete li něco odkonzultovat, klikněte na :

Pokud máte čas a zájem, můžete se o vzniku Světa Sdílení dozvědět více na:
www.hradnispolek.cz a www.startupcz.eu