Erb Hradního Spolku, neziskové organizace, nájemce hradu a zámku Dolní Kounice u Brna s celým panstvím na 90 let s předkupním právem. Hlavní nositel aktivit vedoucích k rozvoji  hradu a jeho využití sdílením s množstvím sdružených občanů, firem, uskupení. Erb navazuje na původní erb rodiny Zoubků ze Zdětína a má vyjádřit spojenými rukami v brnění heslo:
Spolupracujeme a  vzájemně si pomáháme v  dobách dobrých i zlých

Vznik erbu 2018

RECIPROCITA družstvo, generální dodavatel stavebních úprav hradu a zámku byla založena v r. 2003. Dlouhodobě hledalo svůj prostor pro rozvoj. Po té, co mezi členy družstva patří i majitelé hradu a zámku a okolních pozemků se začíná orientovat jako stavební firma nejen na moderní prosklené  domy, ale především na hrad Dolní Kounice. 

Vznik erbu-obchodní značky 2003


Erb majitelů  hradu a zámku, nabízejících ke sdílení užívání hradu až po  sdílení vlastnictví celého hradu prodejem emisí  členství v Hradním Spolku. Je tvořen třemi erby, vyjadřujícími historickou a rodovou návaznost současných vlastníků na předchozí generace

1) erbem Viléma z Kounic- stříbrným leknem (leknínem) s kořeny v rudém poli (1162)-obdržen za nalezení cesty z bažin pro obklíčené císařské vojsko-  vyjadřuje, že vždy existují  východiska  i ze zdánlivě ztracených situací.

2) obchodní značkou firmy vlastníků, která se nejvíc zasloužila o obnovu hradu- vyjadřuje vzájemnou podporu partnerů založenou na společných vizích-Ligu vzájemné pomoci

3) erb rodiny současných vlastníků-hlásících se k jednomu z nejstarších rodů na Moravě- rok vzniku nedoložen- obrněné ruce v moravských barvách zlaté a rudé- vyjadřuje vlastenectví,  spojenectví a vzájemnou podporu i v dobách ohrožení.

Erbovní heslo- "očekávejte zázraky"- vyjadřuje víru v sebe sama a v úspěch svého konání.

Vznik Erbu 2000


Hrad a zámek Dolní Kounice u Brna jako místo, kde žila historie.

Toto místo, ležící mezi Věstonicemi s vykopávkami dokládajícími zde život před 30 tisíci lety, Býčí skálou užívanou před 150 tisíci lety a Moravským krasem dokládajícím život lidí zde před 120 tisíci roky, muselo být svědky velmi prastaré historie lidstva spojené s touto oblastí Evropy.

Z pravděpodobností hraničící s jistotou muselo zde být od pradávna i místo nějakého zpevněného sídla vzhledem k výhodnosti vyvýšeného ostrohu nad brodem řeky Jihlava, uprostřed těchto od pradávna obývaných a tedy i obchodně i výboji navštěvovaných míst.

Lze tak očekávat, že tudy vedly cesty všech významných událostí týkajících se Moravy, Českých zemí, Střední Evropy.

První datovaná zmínka o vlastníkovi zdejšího panství Vilémovi z Pulína později z Kounic je z roku 1162 jako datu, kdy získal Vilém erb stříbrný leknín s kořeny v rudem poli od císaře F.Barbarosy za nalezení brodu z močálů a zachránění tak jeho vojska zhruba ve stejné době, kdy od stejného císaře dostal český kníže erb stříbrného lva v rudem poli (dnešní státní znak)za udatnost českomoravských vojsk.

Kolem hradu pak díky fundátorství zdejších majitelů vzniklo osídlení-dnešní Dolní Kounice s mnoha památkami, v mnoha ohledech patřícími k nejstarším na Moravě i v Českých zemích.

S životem hradu jako jednoho z nejstarších a největších na Moravě i v Českých zemích a kolem něj vznikajících osad je spojeno mnoho zajímavých a poučných historických příběhů, z nichž mnohé ještě čekají na své zmapování.

Zcela jistě je hrad se svým okolím místo spojené s usmiřováním, láskou a tolerancí, i když vzniklo na místě spojeném především s vojenskými výboji a bylo zde od pradávna vykonáváno i hrdelní právo.

Na hradě(tehdy ještě hradišti) došlo dle pověsti díky pohostinnosti Kounice a zdejší gastronomie opírající se o zdejší vína, zejména Kounickou Frankovku k usmíření Čechů a Moravanů po nerozhodné bitvě v nedalekých Loděnicích v r.1185. Došlo zde k takovým projevům lásky, že vedla až ke zrušení zdejšího kláštera. K takové náboženské toleranci, že v D.Kounicích byly založeny a provozovány kostely téměř většiny tehdy známých církví.

Hrad a zámek Dolní Kounice jako historické  místo, které přežilo pohnuté dějiny světa.

Stejně jako u většiny ostatních hradů a jejich zakladatelských rodů na našem území se nezachovaly přesné písemné záznamy z jejich založení, ale jen dochované pověsti.Nelze se ubránit dojmu, že v pohnutých dobách zde existovaly zájmy, aby tyto dějiny zmizely a nebo mohly být zpochybněny. Zakladatel Vilém z Pulína, později z Kounic dle zachovaných pověstí obdržel v roce 1162 svůj erb-stříbrný leknín s kořeny v rudém poli. Písemně je již doloženo založení kláštera Rosa Coleli v r. 1181 tímtéž Vilémem na jeho panství pod hradem-tehdy spíše hradištěm, k němuž ho donutil papež jako pokání za vypálení Rakouských kostelů při bojích o hraniční území mezi českým a rakouským státem.Roku 1185 zde došlo k usmíření mezi Moravany a Čechy po posledním nerozhodném boji o český trůn u nedalekých Loděnic a vypití dostatku Dolnokounické Frankovky. Doložena je i přestavba hradiště na pevný gotický hrad v letech 1280 až 1330 již klášterem jako vlastníkem, který panství i s hradem dostal od českého knížete rovněž z donucení papežem, když před tím původním Kounickým vlastníkům dal český panovník nové panství v Čechách s novým jménem i erbem.

Od roku 1447 je již prokázána existence zdejších hradních a klášterních vinných sklepů a roku 1527 zrušení kláštera a převzetí celého panství tedy hradu i kláštera s ostatními pozemky sahajícími od Brna po Mikulov císařem. Od této doby již panství patřila pouze světské šlechtě.

Hrad , později snížením hradeb, zrušením padacích mostů, zasypáním příkopů přebudovaný na zámek tedy prokazatelně existoval dávno před Džingischánem (nar.1167 zemřel 1227) V r. 1242 vpadli Mongolové do Evropy a dostali se až k hradu. Hrad zažil nejvýznamnější období historie této země včetně prvního českého krále Vratislava II. 1085. druhého českého krále Vladislava II., který vládl od r. 1142 a  od římského císaře  F.Barbarosy dostal erb za vyvedení jeho armády z bažin po dobytí Milána v r. 1162. Hrad zažil vlády Přemysla Otakara I(1155-1230-králem od 1203) i Přemysla Otakara II(1261 korunován-1278 padl na Moravském poli), Jana Lucemburského(1311 korunován-1342 padl u Kresčaku), Karla IV (1146 korunován-1378 umřel), upálení českého reformátora Jana Husa r.1415 a husitské války na obhajobu jeho odkazu proti všem křižáckým výpravám. Morové epidemie, včetně té v roce 1350, kdy zahynulo až 30% obyvatel Evropy. Následný hladomor, kdy docházelo i ke kanibalství. Zažil pád německých rytířů v r.1410. Existoval i v době vlády Jiřího z Poděbrad od r.1458, zažil církevní hony na čarodějnice od r. 1484 posílené pokyny viz. Kladivo na čarodějnice od r.1487. Existoval i v době objevení Ameriky Kolumbem v r.1492, vyhlášení nezávislosti Švýcarska v.r 1499 na římskoněmecké říši. Zažil konec Zlaté hordy tatarů-potomků čingischánových vr.1502, útoky Turků na Evropu od r.1453. Vyhlášení Martina Luthera proti církevním odpustkům r.1517 a zahájení reformace, dobytí Aztécké říše Hernandem Cortrézem r.1520 , Porážku českého krále Turky u Moháče v r.1526 a obklíčení Vídně Turky v r. 1529.,Dobytí Incké říše španělem Franciskem Pizarrem a popravení posledního Inky v r.1533. Založení řádu Jezuitů v r.1534 jako protireformačního snažení v Evropě. Zemřel jasnovidec Nostradamus r.1566, který předpověděl i první a druhou světovou válku. V roce 1572 proběhla Bartolomějská noc kdy bylo vyvražděno cca 3000 hugenotů katolíky.Roku 1613 zvolen první ruský romanovský car-vládli do r. 1917. Hrad žil i v roce 1620, kdy došlo k bitvě na Bílé hoře mezi zemským stavovským vojskem a katolickou Ligou , která vyústila v Evropskou třicetiletou válku, následné hromadné opuštění země protestanty, katolizaci a poněmčení českých zemí a získání dědičně českého trůnu Habsburky v r.1627. V r.1643 ustaven francouzským králem Ludvík XIV ve 4 letech podporovaný kardinálem Mazarinem, nástupcem kardinála Richelieua. 1648 Vestfálským mírem ukončena Třicetiletá válka v Evropě. Rok1663 -vpád Tatarů na Moravu a Slezsko a odvlečení 40 tisíc obyvatel do otroctví. Roku 1683 opět Turci pod Vídní..V r.1717 vzniká v Evropě první zednářská velelože. 1740 zahájení válek o Habsburské dědictví po nástupu Marie Terezie na trůn.1749 omezení samosprávy českých zemí po prohrané válce o dědictví a vznik Rakousko-Uherska. 1776 vyhlášení nezávislosti USA. Roku 1789zahájena Velká Francozská revoluce vlivem osvícenství-přesvědčení o schopnostech člověka se zdokonalovat.Prohlášena suverenita lidu-třetího stavu, pád Bastily.1790 zrušeno jakobínskou menšinou ve Francii dědičné šlechtictví.1793 sťat Ludvík XVI.1795 povolán generál Napoleon Bonaparte potlačit povstání royalistů a jeho nástup kariery, r.1804 vyhlášen císařem . Poražen definitivně u Waterloo 1815. V r1806 císař František II formálně prohlásil ukončení existence svaté říše římské národa německého.Roku 1830 vypukla po zrušení svobody tisku a zrušení volebního práva buržoasii ve francii červencová revoluce, která sesadila krále a dosadila občanského krále. 1848 rozvoj velkých revolucí po celé 'Evropě.

Nelze se proto divit, že obyvatelé a uživatelé hradu se snažili tyto obrovské změny ve vládách, spojenectvích a protivenstvích jejich přátel i nepřátel, veškeré války a napadení přežít a zachovat pro své následníky nejen život, ale i majetek a znalosti, o nichž předpokládali, že by je mohli potřebovat.

To platilo ve všech generacích po celých téměř 1000 let. Protože jejich život byl spojen s existencí hradu snažili se do hradu a jeho okolí zabudovat tajné chodby, skrýše, znamení, bezpečnostní prvky, prostě vše ,co jim mohlo zachránit život v časech nebezpečí, co jim mohlo obnovit jejich postavení nebo alespoň obnovit nový život po té, co se války a jiná protivenství přehnaly.

Na hradě lze proto i dnes nalézt mnoho stop po uplynulých událostech, snažení majitelů i jejich nepřátel. Hrad a zámek má jedno z nejrozsáhlejších podzemí v českých zemích, stále ještě v mnoha částech neprozkoumané a neobjevené.Je jisté, že mnoho těchto činností bylo tajeno a tedy o nich neexistují písemné záznamy, ani svědectví. Jen příběhy, pozůstatky v hradě, objevy při opravách.

Dodnes lze zde nalézt zbytky zdiva prokazující, že klášter a hrad byly obklopeni kamennými hradbami , dále rozdělující území mezi klášterem a hradem na menší obranné a ochranné celky, umožňující schovávat se, bránit se a ztěžovat pohyb nepřátel v tomto území.Obyvatelky kláštera s ostatními měli vybudovanou širokou kamenou cestu chráněnou z obou stran dva metry vysokými kamennými zdmi přímo na hrad za jeho hradby, kde mohly pokračovat buď po nádvoří na libovolné místo v hradě, nebo vstoupit do sklepení a jím projít do podzemí hradu.

Pro nejkritičtější chvíle v životě hradu existovaly chodby pod zemí ,spojující hrad s klášterem, ale i s výstupy v okolí, daleko od hradu. Podzemí hradu již objevené má dvě patra, stále nové podzemní prostory jsou otevírány. Mnohé chodby byly maskovány, aby nebylo možné z logiky nebo směru chodeb určit kudy a kam směřují. Byly využívány nejrůznější prvky jako padací mosty, průchody příkopy, průchody studnami s chodbami v různých úrovních, střídavě zaplavovanými vodou, vedoucí pod blízkou řekou i velmi daleko od hradu a kláštera.

To vše umožňovalo nejen bránit hrad-klášter mnohem méně, protože se předpokládal vždy z kláštera přesun na hrad- ale zejména z hradu a tedy i z kláštera nepozorovaně uniknout nebo naopak, umožnit ohroženým z okolí nepozorovaně do hradu vstoupit, pokud hrad takový vstup očekával a umožnil.

V r.1527 habsburský císař Ferdinand I. klášter zrušil a celé panství převzal-zabavil-do svého vlastnictví. Od té doby již hrad, ale i klášter, patřily vždy světské šlechtě. Co předcházelo takovému zvratu v majetkových poměrech církve, kdy toto panství patřilo k největším v té době u nás?

Počátek 16 století je ve znamení krizové nálady v Evropě. Vzniká první kapitalismus, bortí se zavedené řády,na Evropu útočí muslimové v podobě Turků. Všichni hledají spásu u církve, ale ta většinu svých snažení přeměňuje na snahu o nové zdroje peněz.Vzniká nová kritika církve -reformace- snahy o změny církve na méně se věnující získávání a držení majetku. Hlavní představitelé Martn Luther 1517,, Kalvin,Thomas Munzer v Praze 1521- velký reformátor a vůdce selských bouří zejména v německu. 1521 dobyli Turci Balkán a Bělehrad. Anglický král Jindřich VIII vznikem anglikánské církve v r. 1534 se prohlásil hlavou anglikánské církve a zabavil jí majetek.. R. 1523 poraženo povstání říšských rytířů v německu a tím postupné ukončení vlivu a postavení rytířů v Evropě. V r. 1523 v Bruselu první upálení reformátorů v době reformace,potlačena selská povstání v Evropě a upáleni vůdcové - Munzer r.1525, r.1526 porazili Turci evropany u Moháče a padl zde český  král Ludvík II Jagelonský a r.1529 již byli Turci před Vídní.V r. 1527 Švédský král Gustav I.Vasa zahájil reformaci zabavováním církevního majetku a získání tak peněz na dluhy a zbrojení.

Nelze se divit, že v takových poměrech rakouský císař Ferdinand I. reagoval na reformační snahy v klášteře Rosa Coeli, kdy mužský představitel kláštera prosazoval odchod od katolické víry k protestantsví umožňující se ženit s řeholnicemi a snaze "privatizovat" klášter a hrad s celým panstvím. Ukončil diskuze a problémy jak v té době začalo být zvykem a tento rozsáhlý majetek církve po vzoru v Evropě se rozmáhajících zvyků zabavil.